DE geben
volume_up
[gebend|gegeben] {verbum}

1. generel

Über Prostatakrebs brauche ich Ihnen nicht viele Statistiken zu geben.
Rak prostaty, nie muszę podawać wielu statystyk o raku prostaty.
Die Lösung nicht über eine Infusionsleitung geben, die Glukose enthält.
Nie należy podawać w kroplówce zawierającej glukozę.
Ihr Arzt wird Ihnen TRISENOX einmal pro Tag als Einzelinfusion geben.
Lekarz będzie podawać TRISENOX codziennie, w jednorazowym wlewie.
volume_up
dać {refl. vb.}
"Okay Josh, warum geben wir dir nicht – warum geben wir dir nicht etwas Zyprexa.
"Ok Josh, może by Ci tu dać coś... może Zyprexa?
Wir müssen unseren Kindern das Beste zur Verfügung stellen, was wir zu geben haben.
Koniecznie musimy dać naszym dzieciom dostęp do najlepszego, co mamy.
Außerdem wollte ich indigenen Menschen eine Stimme geben.
. ~~~ Chciałem dać ludziom z plemion głos.
volume_up
podać {refl. vb.}
Sie müssen Ihrem Kind die Anzahl Kapseln geben, welche Ihr Arzt verschrieben hat.
Należy podać dziecku ilość kapsułek zgodną z zaleceniami lekarza.
Rühren Sie die Mischung um und geben Sie dem Patienten den gesamten Inhalt der Schale.
Wymieszać miksturę i podać całą zawartość miseczki pacjentowi.
Rühren Sie die Mischung um und geben Sie dem Patienten den gesamten Inhalt der zweiten Schale.
Wymieszać miksturę i podać całą zawartość drugiej miseczki pacjentowi.
Und dann haben wir gesagt: "Lass uns Leute motivieren, mehrere Computer zu geben.
Ale potem stwierdziliśmy: „Zachęćmy ludzi, żeby zamiast dawać jeden, dawali wiele, sto, może tysiąc”.
Wir müssen anderen etwas geben, um Erfolg zu haben.
Musimy dawać innym by odnieść sukces.
Gleichzeitig will sie uns Dinge geben.
Jednocześnie, technologia chce coś nam dawać.
geben (også: verteilen, verschenken)
volume_up
rozdać {refl. vb.}
Sie nahmen alles mit Gewalt weg, sagten, sie würden es allen geben, und dann waren sie noch schlimmer.
Odebrano to wszystko w brutalny sposób, twierdząc, że zamierza się rozdać to każdemu, by tak naprawdę pogorszyć jedynie ówczesny stan rzeczy.
geben (også: verteilen)
Man könnte für die Uniformen zahlen, man könnte Gebühren abschaffen, man könnte Toiletten hinstellen, man könnte den Mädchen Damenbinden geben usw. usw.
Jest wiele sposobów: kupić mundurki, znieść opłaty, zbudować latryny, rozdawać dziewczętom artykuły higieniczne, itp.
Helfen Sie WITNESS, der Welt Kameras zu geben.
Wspomóż organizację WITNESS dzięki której na świecie rozdajemy kamery.
Warum geben einige Länder sehr viel und einige Länder sehr wenig?
Dlaczego niektóre kraje oddają wiele a inne tak mało?
Ich schaffe es, meinem Assistenten meine Kamera zu geben und ich sehe zu ihm hoch und sage: "Wuu.
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
Nun, Weizen ist lebendig, und wenn wir ihn ernten, gibt er seine Samen auf.
Ale pszenica żyje i podczas gdy ją zbieramy, oddaje ona nasiona.
volume_up
oddać {refl. vb.}
Und man gibt dies mit dem ungeneauesten Material wieder, was der Staub selbst ist.
Wybrałem minimalistyczne kawałki, ponieważ chodzi w nich o specyficzność, a można ją oddać za pomocą najbardziej niespecyficznego materiału jakim jest ziemia.
Oddajcie Góry Czarne.
Der besiegte Kandidat gab die Macht ab und machte den Weg frei für Ghana, eine neue demokratische Periode zu beginnen.
Pokonany kandydat oddał władzę a tym samym wprowadził Ghanę w nowy cykl demokratyczny.
Öffnen Sie den Beutel nicht, und geben Sie dieses IONSYS-System nicht an einen Patienten ab.
Nie otwierać saszetki i nie wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
Öffnen Sie den Beutel nicht, und geben Sie ein solches IONSYS-System nicht an einen Patienten ab.
Nie należy otwierać saszetki i nie należy wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
Vielleicht scheint es ja, als gebe es heute weniger Hoffnung als zuvor.
Może się wydawać, że obecnie jest mniej nadziei niż kiedyś.
Der verantwortliche Beamte wollte ihr aber die Genemigung nicht ohne ein Schmiergeld geben.
Jednak urzędnik nie chciał wydać pozwolenia bez łapówki.
Man gibt eine gewissen Betrag für Moskitonetze aus. ~~~ Oder man könnte sprühen.
Można wydać pieniądze na taką siatkę, lub można spryskiwać, można też rozprowadzać leki.
Warum geben wir das Geld nicht aus um Gutes zu tun in der Welt?
Dlaczego nie wydaliśmy tych pieniędzy na czynienie dobra w świecie?
volume_up
dodać {refl. vb.}
Beispiel: Geben Sie @susanneschmitt ein, wenn der Kontakt susanneschmitt@googlemail.
Jeśli na przykład zechcesz dodać osobę używającą adresu jannowak@gmail.
So geben Sie beim Aufgeben der Bestellung eine andere Versandadresse an:
Aby dodać inny adres wysyłki podczas składania zamówienia:.
Sie haben Ressourcen, und wenn wir ihnen den Willen dazu geben, können sie Gutes tun.
Mają środki, i jeśli możemy do tego dodać dobrą wolę i oddanie, będą wiedzieć, co zrobić z towarem.
Geben Sie kein anderes Insulin in die Patrone.
Nie należy dodawać innych preparatów insuliny do wkładów.
Es sollten keine anderen Arzneimittel zu der Injektionslösung gegeben werden.
Do roztworu przeznaczonego do wstrzykiwań nie wolno dodawać żadnych innych leków.
Keine anderen Arzneimittel sollen zu der Injektionslösung gegeben werden (siehe unten).
Do roztworu przeznaczonego do wstrzykiań nie wolno dodawać żadnych innych leków (patrz poniżej).
geben (også: gewähren)
Außerdem geben sie Interviews und verfassen Presseartikel.
Mogą oni również udzielać wywiadów i pisać artykuły dla mediów.
Verwenden Sie die Remoteunterstützung, um remote Hilfestellung zu geben oder Hilfe zu erhalten.
Usługa Pomoc zdalna służy do udzielania lub uzyskiwania pomocy w sposób zdalny.
Der Arzt wird Ihnen genaue Anweisungen geben, damit Sie die geeignete Dosis herstellen und abmessen können.
Szczegółowych informacji na temat sposobu przygotowywania i odmierzania właściwej dawki udziela lekarz.
geben

2. "auf etw + Akk"

geben
volume_up
przykładać wagę {vb.} (do czegoś)

3. "es gibt"

geben (også: sein)
Wenn man sie unter Strom setzt, geben sie Licht ab.
Mogą być przewodnikami typu n i typu p, więc można je wykorzystać jako tranzystory.
Einige Webseiten geben genau an, wo der Text auf der Seite gedruckt werden soll.
W przypadku niektórych stron miejsce, w którym ma być drukowany tekst, jest dokładnie określone.
Lassen Sie mich Ihnen ein sogar noch drastischeres Beispiel geben.
Nie musza być w biurze o określonej godzinie, a nawet wcale.

Eksempelsætninger "geben" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

GermanGeben Sie etwas ein, woran Sie sich erinnern können, z. B. den Teil des Namens.
Wprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy.
GermanTippen Sie auf das Feld Kennwort, und geben Sie Ihr Windows Live-Kennwort ein.
Dotknij pola Password (Hasło) i wpisz swoje hasło dostępu do usługi Windows Live.
GermanGeben Sie die Nummer des fehlenden Kanals ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wprowadź cyfry numeru brakującego kanału, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanGeben Sie niemals Ihre E-Mail-Adresse oder persönliche Informationen im Forum frei.
Nigdy nie udostępniaj swojego adresu e-mail ani informacji osobistych na forum.
GermanGeben Sie auf der Zielseite nützliche Informationen zum beworbenen Produkt an.
Umieść na stronie docelowej użyteczne informacje na temat reklamowanej oferty.
GermanKlicken Sie im Dialogfeld auf "Geben Sie eine alternative Antwortadresse an".
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij link „Użyj innego »adresu zwrotnego«”.
GermanAber, es wird auch gewaltige Veränderungen geben, von offen bis geschlossen.
Sądzę, że w końcu inteligentne, zamknięte organizacje podążą w stronę otwartości.
GermanWas müssen Sie tun, bevor Sie sich selbst eine subkutane Kineret-Injektion geben?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
GermanKlicken Sie auf Gesamtes Video auf DVD brennen, und geben Sie einen DVD-Menütitel ein.
Kliknij przycisk Nagraj całe wideo na dysku DVD i wprowadź tytuł menu dysku DVD.
GermanGeben Sie im Feld CD-Name einen Namen für die CD ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
W polu Nazwa dysku CD wpisz nazwę dysku CD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanGeben Sie die folgenden Sites in das Feld Diese Website zur Zone hinzufügen ein:.
W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wprowadź następujące witryny:.
GermanDrei Organe geben die politische Marschroute vor und treffen die Beschlüsse:
Za kształtowanie polityki i podejmowanie decyzji odpowiedzialne są trzy instytucje:
GermanSie geben die Erlaubnis, und wir kriegen ca. 40 oder 50 Konzerte pro Tag.
Udostępniają nam swoje materiały, codziennie dostajemy około 40 - 50 koncertów.
GermanGeben Sie den Product Key für Windows 7 ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wpisz klucz produktu systemu Windows 7, a następnie kliknij przycisk Dalej.
GermanArava ist Patienten nur unter sorgfältiger ärztlicher Beobachtung zu geben.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
GermanGeben Sie im Feld "Weiterleiten an:" die Domain an, an die weitergeleitet werden soll.
W polu "Przekieruj do:" wprowadź domenę, do której ma nastąpić przekierowanie.
GermanJetzt geben wir Ihnen eine Wahl: „Wir haben einige weitere Drucke im Schrank.
Teraz dajemy Ci wybór "Okazało się, że mamy w szafie dodatkowe reprodukcje.
GermanKann es das für jeden geben oder ist das nur etwas für Unternehmen und Filmproduzenten?
Będzie dla każdego, czy tylko dla korporacji i producentów filmowych? ~~~ JU: Nie.
GermanZuerst werde ich versuchen, Ihnen eine andere Sichtweise auf die Genomik zu geben.
Na początku, będę starał się przedstawić wam inne spojrzenie na genomikę.
GermanGeben Sie dann das Wort in das Textfeld neben "Suchen" ein und klicken Sie auf Weiter.
Następnie wpisz dowolne słowo w polu tekstowym obok „Znajdź” i kliknij Dalej.