Ungarsk-engelsk oversættelse af "ad"

HU

"ad" engelsk oversættelse

volume_up
adni {vb.}
EN
EN

"ad" ungarsk oversættelse

volume_up
ad {substantiv}

HU ad
volume_up
{verbum}

1. generel

Egy év nem ad kellő kibontakozási lehetőséget a szükséges beruházások számára.
One year will not give the space for the investment that is necessary.
Mindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
A dokumentumban az említett kérdésekkel kapcsolatban semmi sem ad nekünk reményt.
There is nothing within this paper to give us any great confidence on those issues.
Az állandó lakóhely pedig hozzájárul a népesség növekedéséhez azáltal, hogy lehetőséget ad a többszöri szülésre.
The resulting fixed abode contributes to denser human populations by permitting a shortened birth interval.
Ma Franciaország, amely az európai költségvetési bevételeknek 16%-át adja, egyre többet ad, és egyre kevesebbet kap.
Today France, which contributes 16% of European budget revenue, is giving more and more but receiving less and less.
Épp ellenkezőleg: úgy tűnik, hogy a gyors gazdasági növekedés még legitimitást is ad ezeknek a rezsimeknek és hozzájárul hatalmuk stabilizálásához.
On the contrary, rapid economic growth even seems to give these regimes legitimacy and to contribute to the stabilisation of their power.
That is no way to give a gift.
to make a gift of sth to sb
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
If you then being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your Father who is in heaven, give good things to them that ask him?
Másrészről azonban ez valódi lehetőségeket ad a polgárok számára.
On the other hand, however, this has real possibilities for citizens.
In exchange he'll hand you a thousand pounds.'
A földgáz mások kezébe ad minket, és nem mindegyikük kifejezetten barátságos.
It places us in the hand of others, not all of whom are exactly friendly.
A bizottsági dokumentum nem ad választ ezekre, és sok más kérdésre sem.
The Commission documents provide no answers to these and many other questions.
- De ha a lányom élete veszélyben van, akkor nem a rendőrség ad neki védelmet?
'But if her life's in danger, won't the police department provide protection?'
Ez eloszlatja majd a félelmeiket és új indokot ad számukra az együttélésre.
That will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
ad (også: nyújt, növel, kibővít, )
A jogszabály több hatalmat ad a fogyasztók kezébe vásárláskor, megvédi őket a tisztességtelen gyakorlatoktól, bővíti a fogyasztói választási lehetőségeket és erősíti a versenyt.
The act will give consumers more control when purchasing goods, protect them from unfair activities, extend consumer choice and increase competition.
Az igaz jegyeztem meg , csakugyan, még adósságba verheti magát, de a törvény módot ad magának, hogy ennek is elejét vegye; ahogy mondják, nyilvánosan megtagadhatja érte a felelősséget.
'That's true,' says I; 'she may indeed run you into debt, but the law has furnished you with methods to prevent that also; you may cry her down, as they call it.'
Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.
Therefore every one of us shall render account to God for himself.
to render an account of sth
to yield an account of sth
Elvárom, hogy mindent visszafizess nekem... olyan gyorsan... ahogy a hülye kis rádiód... valami kis juttatást ad neked.
I expect you to pay me back in full... just as soon as that... silly ass radio show of yours... yields any kind of reasonable income.

2. "biztosít"

ad
volume_up
to afford {vb.} [form.]
Valójában hogyan is finanszírozhatjuk a betegellátást, mikor az öregedés valósága ilyen képet ad?
How can you actually afford to treat patients when the reality of getting old looks like this?
A legtöbben a jogi egyetem után ezt nem engedhetik meg maguknak, ezért a cég kölcsön ad nektek alacsony kamatra és vállalja a jelzálogterhet.
Most people can't afford a house when they leave law school, so loans you the money at a lower rate and holds the mortgage.
Ez módot ad a Tanácsnak arra, hogy minden olyan indokolást és információt beszerezzen, amely a Parlament által jóváhagyott határozat meghozatalának biztosításához szükséges.
This will afford the Council the opportunity to obtain all the explanations and information that are needed to secure a decision endorsed by Parliament.

3. "időt vmire"

ad (også: nyújt, megenged, enged)
Talán a későbbiekben lehetőséget ad majd neki egy rövid válaszra.
Perhaps you will allow him the opportunity for a brief reply later on.
Ez még egy lehetőséget ad a szereplőknek, hogy rámutassanak a hátralévő tennivalókra.
This will allow all participants once again to present everything that still has to be done.
A friss vér Mystra oltárán olyan mágiát ad nekem, amit már régóta szeretnék kipróbálni.
Fresh blood on Mystra's altar will allow me to work a magic I've long wanted to try.

4. "díjat, pozitív dolgot"

Egyébként a Szerződés szerint a Tanács ad felhatalmazást a megállapodások aláírására, azonban mindig a Parlamenté az utolsó szó.
By the way, according to the treaty, it is the Council which authorises the signature of the agreements, but Parliament always has the last word.
A sevillai EU-csúcson hozott döntés - amelynek értelmében az EU 1990-hez képest 2020-ig nem fogja 20%-nál nagyobb mértékben korlátozni kibocsátásait, aggodalomra ad okot.
The decision made during the EU summit in Seville, according to which the EU will not limit its emissions in 2020 by more than 20% in comparison with 1990, should be viewed with alarm.

5. "hangot"

Synonymer (engelsk) for "ad":

ad

Eksempelsætninger "ad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianÖsszegyűjti Amerika nyolcvan leggazdagabb emberét, és patkánymérget ad nekik?!"
You've got eighty of the richest folks in America suffering from rat poisoning!
HungarianLáthatják, hogy Honey nagyon jó közgazdász, azt az eladót választja, aki többet ad.
You can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
HungarianIGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
Returns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
HungarianEz aggodalomra ad okot és a vonatkozó szerződésekkel összevetve ellenőrizni kell.
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
HungarianLuxemburg ad otthont az adminisztrációs irodáknak (más néven a „Főtitkárságnak”).
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
HungarianSzerintem ez egy olyan példa, amit érdemes megnézni, és reménykedésre ad okot.
That's an example, I think, for us to look at and for us to draw comfort from.
HungarianValójában ez nagyszerű képet ad az amerikai demokratikus gépezet működéséről.
In fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.
HungarianNem tudhatod, miféle segítséget kértek, ad abszurdum követeltek a Kontakttól.
'Kabe, you don't know what sort of help they asked for or demanded from Contact.'
HungarianMit ad nekik? kérdezte Mr. Foster, s igyekezett nagyon szakszerűnek látszani.
What are you giving them? asked Mr. Foster, making his tone very professional.
HungarianÉs végül szeretnék rámutatni, hogy nagyon sok inspirációt ad ehhez a színház.
And finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
HungarianCaroline fogja az üveget, amelyet Angéla ad oda neki, és leviszi a bástyakertbe.
Caroline takes the bottle that Angela gives her and goes down with it to the Battery.
HungarianKedves embernek látszik, aki viszonylag-kevés pénzért szállást és. ellátást ad.
He is, so it seems, a kindly man, and offers a hospitality of moderate cost.
HungarianAz említett hiányosságnak tragikus aktualitást ad egy súlyos környezeti katasztrófa.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
HungarianMinden euróval szemben, amelyet az EU ad, ezreket lop el ezekből az országokból.
For every euro that the EU gives, it steals thousands from these countries.
HungarianTámogatom ezt a jelentést, mert alapot ad a szervezett gazdasági párbeszédhez.
I support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
HungarianEzért számíthatunk még egy további változatra, amely választ ad kétségeinkre.
We can therefore expect a further version which will respond to our concerns.
HungarianOlyasfajta asszony volt, aki hordárnak és ruhatárosoknak sohasem ad borravalót.
She was the sort of woman who undertipped porters and cloakroom attendants.
HungarianDot ad egy csésze koffeinmentes neszkávét, aztán elmegy, hogy megnézze a férjét.
Dot serves me a cup of instant decaf, then leaves to check on her husband.
HungarianEstélyeket ad, visító, lármás bandák jönnek, és lányokat hoz le a hét végére.
He has parties there shrieking, noisy crowds and he has girls down for the weekend.
HungarianAz állatkísérletek területe igen ellentmondásos, és erkölcsi dilemmára ad okot.
Animal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.