Ungarsk-engelsk oversættelse af "biztosít"

HU

"biztosít" engelsk oversættelse

HU biztosít
volume_up
{verbum}

1. generel

biztosít (også: meggyőz)
Biztosít engem arról, hogy Japán tiszteletben fogja tartani a választások eredményeit?
Do you assure me that your coun- try will abide by the results of the election?
Hogyan biztosít jövőbeni hűségéről és az ország törvényeinek való engedelmességéről?
How will you assure me of your future faith, loyalty and obedience to the laws of the land?
Biztosít afelől, hogy tökéletesen fog működni.
He assures me it will operate properly.
biztosít (også: gondoskodik)
Nem a legelegánsabb megállapodás, de nagyobb demokráciát biztosít Európa számára.
It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
A termékek közvetlen elosztása változatos étrendet biztosít majd.
Direct supply of products will ensure a varied diet.
Mit biztosít az alacsony vagy kismértékű államadósság?
What will low or little government debt ensure?
biztosít (også: garantál)
Ez a megközelítés egészséges gazdasági környezetet biztosít majd a magánvállalkozások számára.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
A minimáljövedelem a szegénységben élők széles rétegeinek biztosít szociális védelmet.
The minimum income can guarantee social protection for broad groups of the population who are now living in poverty.
A multinacionális monopóliumok céljainak és érdekeinek támogatása helyett ez elfogadható jövedelmet biztosít.
It will guarantee a decent income rather than further the aims and interests of the multinational monopolies.
biztosít (også: kárpótol, kártalanít)
to indemnify against sth
to indemnify from sth
biztosít
to insure against fire
to insure against fire
biztosít (også: megszerez, rögzít, lefoglal, lezár)
A közös agrárpolitika elkötelezett támogatója vagyok, amely egyenlő versenyfeltételeket biztosít valamennyi tagállam számára.
I am a strong supporter of a Common Agricultural Policy which secures a level playing field for all Member States.
Amire szükség van, az a kiégett fűtőelemek biztonságos átmeneti tárolásának megoldása, amelyhez a jelenlegi pénzügyi támogatás biztosít fedezetet.
What is needed is a secure temporary storage solution for irradiated fuel elements, which will be covered by the current financial support.
Az intervenciós készletek csökkentésével segíti a piacok stabilizálását, és elegendő élelmiszert biztosít az EU legszegényebb lakosai számára.
It helps to stabilise markets by reducing intervention stocks and it secures necessary food supplies for the poorest inhabitants of the EU.
A Méndez de Vigo-jelentés jó alapot biztosít ennek a folyamatnak a megerősítéséhez.
The Méndez de Vigo report is a good basis for strengthening this process.
Az Okmány egyben nagyobb beleszólást biztosít az Európai Parlamentnek, valamint bővíti az EU hatáskörét a környezetvédelem területén.
The Act also gives the European Parliament more say and strengthens EU powers in environmental protection.
A Bizottság üdvözölte ezt a döntést, amely hozzájárul a tisztességes versenyhez, és amely fontos alapot biztosít a tömegtájékoztatás sokszínűségének megerősítéséhez.
The Commission welcomed that ruling as a contribution to fair competition and as an important foundation for strengthening media pluralism.
biztosít (også: igazol, indokol, garantál, kezeskedik)
aggodalmát fejezi ki, hogy a javaslat alapjában véve a bűnüldözési hatóságoknak indokolás nélküli hozzáférést biztosít minden adathoz;
expresses concern that, in essence, the proposal gives law enforcement authorities access to all data without a warrant;

2. forsikring

biztosít
It makes I perfect cover.
Chigger'll ride cover.
(RO) Biztos úr, a gazdaságélénkítési terv 1 milliárd eurós összeget biztosít a széles sávú infrastruktúra 100%-ának lefedésére.
(RO) Commissioner, the Economic Recovery Plan provides a sum of EUR 1 billion to cover up to 100% of the broadband infrastructure.

Eksempelsætninger "biztosít" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianZavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
HungarianParadox módon az irányelv nem biztosít túl sok mozgásteret a Bizottság számára.
Paradoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
HungarianA vitához, a nyitott párbeszédhez és a szabad véleménycseréhez biztosít keretet.
It provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
HungarianEz alternatív forrást kínálna ahhoz képest, amit a Nabucco projekt biztosít.
This would offer an alternative source to that provided by the Nabucco project.
HungarianEz a rendelet "felhasználóbarát” hozzáférést biztosít a családjog terén is.
This regulation also establishes 'user-friendly' access to an area of family law.
HungarianA keleti partnerség és az Euronest-kezdeményezés megfelelő keretet biztosít ehhez.
The Eastern Partnership and Euronest initiative offer a suitable framework for this.
HungarianErre a vonatkozó nemzetközi egyezmények és a charta jobb lehetőséget biztosít.
This is best done in relevant international conventions and in the Charter.
HungarianSok tagállam speciális kiviteli könnyítéseket biztosít exportőrei számára.
Many Member States make special export facilitations available to their exporters.
HungarianAz egyik tagország olyan vízminőséget kap, amelyet az előző ország a részére biztosít.
The water quality each Member State receives depends on the country upstream.
HungarianTeljes mértékben egyetértek azzal, hogy az irányelv precíz keretrendszert biztosít.
I fully support the fact that this directive provides a precise framework.
HungarianSajnos ez azt is jelentette, hogy egyben tűzvonalat biztosít az ork számára is.
Unfortunately, that meant the gunner would have a line of fire as well.
HungarianA Méndez de Vigo-jelentés jó alapot biztosít ennek a folyamatnak a megerősítéséhez.
The Méndez de Vigo report is a good basis for strengthening this process.
HungarianUgyanez vonatkozik Európára - a helyes rend stabilitást és növekedést biztosít.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
HungarianSzerintem az elfogadott jelentés szilárd támogatást biztosít ezekhez a célkitűzésekhez.
I believe that the report we have adopted offers sound backing for these objectives.
HungarianMi úgy tudtuk, ez egy közös piac, amely olcsó bort és kellemes nyaralásokat biztosít.
We were told it was a common market, which would provide cheap wine and nice holidays.
HungarianIly módon ez jó lehetőséget biztosít számunkra a már meglévő megállapodás fejlesztésére.
As such, it is a good opportunity for us to improve the already existing agreement.
HungarianA szilárd, jó alapokkal rendelkező oktatás jobb jövőt biztosít Európának.
An education with a robust, quality foundation guarantees Europeans a better future.
HungarianA Bizottság biztosít-e finanszírozást az Európa a polgárokért eszközből?
Is the Commission providing funding from the Europe for Citizens instrument?
HungarianA második fő üzenet az, hogy az euró előnyökkel jár, és védelmet biztosít.
The second main message is that the euro provides benefits and protection.
HungarianJelenleg a Lisszaboni Szerződés van érvényben, amely új hatásköröket biztosít.
Today, the Treaty of Lisbon is in force and brings with it new powers.