HU

kényszerít {verbum}

volume_up
S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!
And whosoever will force thee one mile, go with him other two.
A tanteremben kifüggesztett feszület senkit nem kényszerít arra, hogy higgyen, és arra sem, hogy ne higgyen.
A crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
- Ugyebár nem kényszerit, hogy újra megnézzem őket?
Do not force me to look at those again.
kényszerít (også: csinál, készít)
Mióta kirugtak, Sheila arra kényszerit, hogy vacsorát készitsek.
Since we got laid off, Sheila's made me make dinner.
Ennyi tisztátalanság közelsége csaknem kényszerít is rá.
The presence of so much filth makes it very advisable.
Poirot, maga arra kényszerít engem, hogy kitaláljak dolgokat.
Monsieur Poirot, you're making me imagine things.
kényszerít (også: korlátoz, elnyom)
kényszerít
Amennyiben nem teszi meg ezt a bejelentést, arra kényszerít bennünket, hogy minden szükséges erőt bevessünk az eltávolításukra.
Failure to do so will compel us to use whatever force is necessary to remove them.
Természetesen a demokrácia arra kényszerít minket, hogy figyelembe vegyük az ír eredményt, és ezt meg is tesszük.
Of course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
A kötelesség arra kényszerít minket, hogy a széles körben ismert személyeket is ugyanolyan súllyal mérlegeljük, mint a kevésbé ismerteket.
We are compelled by the obligation to assign equal weight to those who are very well known as to those who are less well known.
A painful duty constrains me.
Öreg katona vagyok, éhezni nem bírok, és ha azt hiszitek, a nélkülözés visszafordulásra kényszerít minket, nagyon tévedtek.
I am an old soldier, and cannot starve, and if you think that we shall be obliged to go back for want of provisions, you are mistaken.
S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!
And whosoever will force thee one mile, go with him other two.
Kényszerít, hogy írjam meg mindazon műveket, amelyeket aztán magának tulajdonít.
He's forcing me to write works that later he'll claim as his own.
00:35:00.07,00:35:01.84 Akkor elmegyek Carverhez, ha erre kényszerít.
00:35:00.07,00:35:01.84 Then I'll go to Carver if I have to.

Eksempelsætninger "kényszerít" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

HungarianAz is tény azonban, hogy a Bizottság senkit sem kényszerít annak megtételére.
It is also a fact, however, that the Commission is not forcing anyone to do that.
HungarianAzonban néha, ha a szükség kényszerít, muszáj vagyok keményebb eszközökhöz folyamodni.
Still, sometimes I must, by necessity and rightness, tread to a more portentous strain.
HungarianÉdes fiam, minő érzés kényszerít rá, hogy ilyen rémületet olts a szívembe?
What can you have felt when you were moved to send this chill of dread through my heart?
HungarianA második, hogy sajnos a terrorizmus a viselkedésünk megváltoztatására kényszerít minket.
The second is that unfortunately terrorism is forcing us to change the way we behave.
HungarianKényszerít, hogy írjam meg mindazon műveket, amelyeket aztán magának tulajdonít.
He's forcing me to write works that later he'll claim as his own.
HungarianHelytelenül arra kényszerít megint, hogy a termékeket rossz vagy jó kategóriába soroljuk.
Once again, it incorrectly forces us to classify products as good or bad.
HungarianHa üdvözölnéd ket, amikor megérkeznek, annak biztosan örülnének, de senki sem kényszerít rá.
Saying hello to them at first would probably go down well, but it isn't compulsory.'
HungarianElnök úr, hölgyeim és uraim, a válság változásra kényszerít bennünket.
Mr President, ladies and gentlemen, the crisis is forcing us to change.
HungarianRettenetes ez az univerzum, gondolta, hogy ilyen döntés meghozatalára kényszerít minket!
What a terrible universe, he thought, to force such decisions on us.
HungarianEz kényszerít sokunkat, akik most szakemberek vagyunk, ahogy azt mondani szokták, diaszpórába.
This brings us to why a lot of us, who are professionals, are now, as they say, in diaspora.
HungarianA tanteremben kifüggesztett feszület senkit nem kényszerít arra, hogy higgyen, és arra sem, hogy ne higgyen.
A crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
HungarianÖn most arra kényszerít, hogy értékes időmet hiábavalóan fecséreljem.
You're forcing me to use my rather limited time unproductively.
HungarianAki ezt a gyötrelmet valaha érezte, nem kényszerít rá mást.
No one that had passed through that torture could inflict it on another.
HungarianDeck arra kényszerít két gyalogost, hogy ugorjon fel a járdára, aztán behajt egy szűk parkolóba.
Bruiser's name is mentioned several times as the lawyer for Willie Mc-Swane, a local kingpin.
HungarianAz atomenergiáról folytatott vita gyakran különböző táborokba kényszerít bennünket.
(SV) Madam President, the nuclear power debate often separates us into different camps.
HungarianMeg kell büntetni mindenkit, aki fiatal lányokat kényszerít házasságra.
Anyone forcing young girls into marriage must be punished.
Hungarian00:35:00.07,00:35:01.84 Akkor elmegyek Carverhez, ha erre kényszerít.
00:35:00.07,00:35:01.84 Then I'll go to Carver if I have to.
HungarianTermészetesen a demokrácia arra kényszerít minket, hogy figyelembe vegyük az ír eredményt, és ezt meg is tesszük.
Of course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
HungarianS ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!
And whosoever will force thee one mile, go with him other two.
Hungarian- Morgaine, apám másoknak is feleségül kínált, de megígérte, hogy sosem kényszerít senkihez.
Morgaine, my father has offered me to other men, but he has promised me that he will never force my will.