HU

kegyes {adjektiv}

volume_up
Germanicus hitvese, a kegyes Agrippina, keblére szorítja férje hamvvedrét.
Germanicus's wife, the gracious Agrippina, has the ashes of Germanicus in an urn she carries next to her breast.
Szánj meg, kegyes hölgy, ne tagadd meg tőlem dalodat!
Have pity on me, Gracious Lady, entrust to me your song.
Jó éjszakát, kegyes hölgy búcsúzott a tribunus.
Good night, Gracious Lady, said the soldier.
kegyes (også: irgalmas)
Mily kegyes tőled! súgta Mesterem mosolyogva.
How merciful for you, said my Master in a whisper with a smile.
- Remélem, hogy Allah kegyes lesz hozzá - mondta komoran.
'I hope God will be merciful to him,' Ghosn said quietly.
Tudta, hogy ez a kegyes érzés csak néhány percig tart; egyelőre a sokkos állapot áldásait élvezi.
He knew this merciful lack of feeling would not last more than a few minutes; it was nothing more than shock.
kegyes (også: jámbor, istenfélő)
Tudd meg, hogy kegyes célra használom ezt a tunikát, erszényt és szandált.
For know that I shall make pious use of this tunic, this purse, and these sandals.
Kegyes remény belül, süketítő csönd kívül.
Pious hope on the inside, deafening silence on the outside.
- Talán csak kegyes hazugság - mondta Poirot.
Poirot said, A pious lie, perhaps?

Eksempelsætninger "kegyes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianHa Kóbor kegyes hozzánk, az edur seregek már össze is gyűltek ezekben a falvakban.
If the Errant wills it, thats where the Edur armies will have already gathered.
HungarianBeborult, és kicsivel hűvösebb is lett a levegő - néha kegyes hozzám az Úr.
The day was overcast and a little cooler — God sometimes grants a favor.
HungarianEz volt Hull-lal is.Ó, anyám, Kóbor kegyes volt, nem engedte, hogy így lásd fiaidat.
Oh, Mother, it is the Errants blessing that you are not alive to see your sons now.
HungarianTudd meg, hogy kegyes célra használom ezt a tunikát, erszényt és szandált.
For know that I shall make pious use of this tunic, this purse, and these sandals.
HungarianKörülnézett, és jobb kezével néhány leereszkedő, uralkodóian kegyes mozdulatot tett.
He glanced around and made several imperious gestures with his right arm.
HungarianHajdan, igen régen, ha el tudod hinni, egy sahib kegyes szemmel nézett rám.
Once, long ago, if thou canst believe, a Sahib looked on me with favour.
HungarianMegpróbálom elmagyarázni, ha Flick lesz oly kegyes és türelmes megajándékozni még egy perccel.
I'll try to explain if Flick will just be patient with me for a moment longer.
HungarianDe kegyes engedelmével, kisasszony, most megtekintenénk a doktor úr szobáját!
With your permission, Miss Stoner, we shall now carry our researches into the inner apartment.
HungarianNéhány napja ön volt olyan kegyes, és fogadott egy londoni illetőségű atyát.
Some days ago you were kind enough to receive a father from London.
Hungarian- A hadzsi kegyes volt engem szolgálatába fogadni - szólt Kim sértődötten.
'The Hajji has of his favour given me service,' said Kim testily.
HungarianÍrt Einsteinnek: "Amint látja, a háború kegyes volt hozzám, a folyamatos ágyútűz ellenére.
Now he wrote to Einstein, and he said, "As you will see, the war has been kind to me enough.
HungarianLivia ezután oly kegyes volt hozzá, hogy a következő jelentésében még erősebben elítélte Postumust.
After this Livia behaved to him so graciously that his next report was even stronger.
HungarianNe bízd el magad csak azért, mert Kóbor eddig kegyes volt hozzád.
Dont get overconfident just because the Errants nudged our way so far.
HungarianDe nem akarsz, testvérem, valami kegyes tárgyról beszélni velem?
But have you not come to talk with me, brother, on some pious subject?
HungarianOsztom a felháborodását, felség, de túl kegyes vég lenne Vanionnak a gyors halál.
I share your outrage, your Majesty, but a quick death for this monstrous Vanion would be far too merciful.
Hungarian- Légy olyan kegyes, és küldd ki tanácsadóidat egy kis időre!
Be good enough to dismiss your counsellors, if only for a few moments.
HungarianMegkérdezhetem, hogy ha ilyen titkos, miért ily kegyes velem Pixler úr?
May I ask why, if it is so secret, Mr. Pixler so honors me?
HungarianTalán ő vétette el, ha az igazság egy részének elhallgatása vagy a kegyes hazugság vétség.
Perhaps she had sinned first, if omitting part of the truth and telling a few white lies was sinning.
HungarianMég a nászágyon is a pénzisten kegyes intése irányít!
It dismayed him to find how little, at this moment, he really wanted her.
HungarianEzek csak színlelt szavak voltak; de a szerzetes, akit kegyes buzgalom hatott át, valódi hévvel adta elő.
The words were feigned; but the monk, animated by pious zeal, uttered them with real warmth.