Ungarsk-engelsk oversættelse af "kitér"


Mente du:to kite
HU

"kitér" engelsk oversættelse

EN

"kite" ungarsk oversættelse

volume_up
kite {substantiv}

HU kitér
volume_up
{verbum}

1. generel

Biztos úr, azt fogja tapasztalni, hogy a keresett szolidaritás kitér az útjából.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
kitér (også: elkerül, kihúzza magát)
kitér (også: elkerül, kerül, menekül, őrizkedik)
Néhány esetben ugyanaz a nép kitér a nagy egész elől, és elzárja magát a többségi társadalomtól.
In some cases, the same populations shun the greater whole and close themselves off from the dominant society.
kitér (også: érint)
Elnök asszony, jóllehet a jelentés számos fontos kérdésre kitér, én csak Szergej Magnyitszkij esetére szeretnék rámutatni.
Madam President, although the report encompasses many significant issues, I would just like to touch upon the case of Sergei Magnitsky.
kitér (også: érint)
Elnök asszony, jóllehet a jelentés számos fontos kérdésre kitér, én csak Szergej Magnyitszkij esetére szeretnék rámutatni.
Madam President, although the report encompasses many significant issues, I would just like to touch upon the case of Sergei Magnitsky.

2. "vmi elől"

kitér (også: elkerül)
A legtöbb angyal kitér a közelharc elől.
Most angels would avoid fighting hand-to-hand.
Már rontott is volna előre, lövésre emelt pisztollyal, hogy megvédje a férjét, amikor észrevette, hogy Saul kitér az újabb ütés elől, és lecsapja az ügynököt, aki a padlóra rogy.
Rushing forward, handgun drawn, determined to protect her husband, she noticed Saul pivot to avoid another blow and knock the man to the handstand's floor.

Eksempelsætninger "kitér" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKitér a nyújtott szolgáltatásokra, de a zajra és a rendelkezésre álló kapacitásra is.
It addresses the services being provided, but also noise and available capacity.
HungarianÖrülök annak, hogy Flautre asszony jelentése megfelelően kitér ezekre a kérdésekre.
I am satisfied that Mrs Flautre's report adequately covers such points.
HungarianAnnak is nagyon örülök, hogy ez az állásfoglalás kitér a nemek közötti egyenlőségre is.
I am also very pleased that the resolution covers gender equality as well.
HungarianÉs egyre élesebben érzékelte, hogy a polc ellazul és kitér nyugalmi helyzetéből.
That sense of the shelf coming unanchored grew steadily stronger.
HungarianA vizsgálat kitér a megfigyelt tünetekre, ide értve a helyi reakciókat is.
This study will cover the symptoms observed, including local reactions.
HungarianA jelentés ismét kitér olyan kérdésekre, ahol az EU részéről aktívabb részvételre van szükség.
It touches again on subjects where more active involvement is required from the EU.
HungarianA jelentés kitér szinte mindenre, és egyes helyeken ellentmondó információkat tartalmaz.
The report covers almost everything and, in some places, contains contradictory information.
HungarianÉs sok az olyan ember, aki inkább belédrúg, mint kitér előled.
And there are too many people who'd just as soon step on your face as look at you.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság által készített dokumentum kitér majd erre.
I am certain that the document that the European Commission is preparing will refer to this.
HungarianA cselekvési terv világosan meghatározza a különböző témaköröket, és egyenként kitér rájuk.
The different subject areas have been clearly identified and are covered in the Action Plan.
HungarianEzért nagyon átfogó jelentést dolgoztunk ki, amely valamennyi kulcsfontosságú területre kitér.
As a result, we have an extremely comprehensive report which contains all the key issues.
HungarianLehet, hogy maga is boldogult volna nélkülem, ha kitér az utamból.
Maybe you could have got along without me if you'd kept clear of me.
HungarianÖrvendetes, hogy Gualtieri úr jelentése sok kérdésre kitér - meglehetősen hosszú jelentés.
It is to be welcomed that Mr Gualtieri's report covers many issues - it is a fairly lengthy report.
HungarianEz fontos, és erre a jelentés is kitér, Ehrenhauser úr.
That is important and has also been stated in this report, Mr Ehrenhauser.
HungarianErre mindkét jelentés kitér, ám ez egy igen kényes téma.
This subject is covered in both reports, but it is a sensitive matter.
HungarianKitér még egy-két dologra anélkül, hogy egyetlen választ is kapna.
He covers a few more areas without a single response.
HungarianA jelentés egy további lényeges témára is kitér: globális szempontból vizsgálja a termékbiztonságot.
Another crucial element is dealt with in this report: that of product safety from a global perspective.
HungarianKrehl asszony jelentése az összes fenti szempontra kitér.
All these aspects are recognised in Mrs Krehl's report.
HungarianKülönösen nagyra értékelem azt, hogy a jelentés kitér az épületekre vonatkozó követelményekre is.
I particularly appreciate the fact that the report deals with the demands to be made with respect to buildings.
HungarianEz a nagyszabású javaslat kitér a tettesek perbefogására, az áldozatok védelmére és a bűnesetek megelőzésére.
This ambitious text covers prosecution of offenders, protection of victims and prevention of offences.