Ungarsk-engelsk oversættelse af "kivitel"

HU

"kivitel" engelsk oversættelse

volume_up
kivitel {substantiv}
HU

kivitel {substantiv}

volume_up
kivitel (også: terv, kivitelezés, minta, szerkesztés)
Az európai termékeket a vonzó dizájn és kivitel, kiváló minőség, kreativitás és kitűnő szerviz teheti sikeressé, és kell, hogy azzá tegye.
European products can and must succeed through their attractive design, finish, excellent quality, creativity and outstanding service.
volume_up
make {substantiv}
A kivitel megszilárdítása és növelése érdekében folytatjuk a már megkezdett kereskedelmi tárgyalásokat.
To make sure we consolidate and increase exports, we are continuing to pursue the various trade negotiations we have engaged in.

Eksempelsætninger "kivitel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianEzért cserébe a régióból az EU-ba irányuló kivitel több mint 40%-a alapanyag.
In turn, more than 40% of exports from the region to the EU are basic products.
HungarianMásfelől tudjuk azt, hogy vannak olyan kivételek, amelyek esetében megengedett a kivitel.
On the other hand, we know that there are exceptions where export is allowed.
HungarianA harmadik országokba való kivitel - elvben - nem áll Európa érdekében.
In principle, exports to third countries are not in the interests of Europe.
HungarianA kivitel ellenőrzésének fő eszköze a 2009. évi 428/2009/EK rendelet.
The main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.
HungarianAz elülső, üres oldalra dátumokat pecsételtek, a kivitel és a visszahozás időpontját.
Dates were stamped on the front endpaper, in and out dates.
HungarianNéhány ezek közül profi kivitel volt, de a többiről lerítt, hogy a börtöntársai készítették.
He was the sort of man police preferred to meet with gun in hand.
HungarianA kivitel ellenőrzése jelentős hatással van az EU kereskedelempolitikájára.
Control of exports has a large impact on EU trade policy.
HungarianHa csak a kivitel megtörténte után hajtunk végre ellenőrzéseket, az kisebb biztonságot eredményezne.
To perform checks only after the event would result in less security.
HungarianNagyon nagyra értékeljük az EU hatékony nyomon követését és ellenőrzését a fegyverzet kivitel területén.
We greatly value the effective control and monitoring of EU arms exports.
HungarianA magasabb közösségi piaci árszint ösztönzi a közösségi piacra irányuló kivitel növekedését.
The higher price level on the Community market is an incentive for increasing exports to the Community.
HungarianAz ilyen növekvő kivitel hiányában a veszteségek várhatóan még számottevőbbek lettek volna.
In the absence of such increasing exports, it is expected that losses would have been even more significant.
Hungarian- a szerződésben szereplő termékből a felhasználó által későbbi kivitel céljára előállított termék jellege;
- nature of product to be manufactured by consumer from Treaty product for subsequent export);
Hungarian(1) Az alkalmazandó csatlakozási kompenzációs összeg a behozatal, illetve a kivitel napján érvényes összeg.
1. The accession compensatory amount applicable shall be that ruling on the day of import or export.
HungarianAz e kivételt lehetővé tevő vámeljárás a passzív feldolgozás céljából történő ideiglenes kivitel.
The customs procedure which provides for this exemption is that of temporary exportation for outward processing.
HungarianEzek a hajók ugyanis veszélyes hulladékok, és létfontosságú, hogy az EU fellépjen e kivitel megakadályozása érdekében.
These ships are in effect hazardous waste and it is vital that the EU acts to prevent this export.
HungarianA Közösség területéről való kivitel vagy újrakivitel
Export or re-export outside the Community
HungarianA "kivitel" és a "behozatal" fogalmának meghatározását lásd a rendelet 2. cikkének d) és e) bekezdésében és 17. cikkében.
See Article 2(d) and 2(e) and Article 17 of the Regulation for the definitions of the terms export and import.
HungarianAz exportellenőrzés nagy hatással van az uniós kereskedelempolitikára, mivel az összes uniós kivitel több mint 10%-át érintheti.
Export controls have a high impact on the EU's trade policy as they can affect more than 10% of all EU exports.
HungarianFigyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.
Account must also be taken of the transport and marketing costs and of the economic aspect of the exports planned.
HungarianEgyértelműen azt az álláspontot támogattam, amely - a kezdeti javaslatoktól eltérően - a harmadik országokba történő kivitel ellen van.
I clearly supported the option of prohibiting exports to third countries, contrary to initial proposals.