Ungarsk-engelsk oversættelse af "mást"


Mente du:mast
HU

"mást" engelsk oversættelse

EN

HU mást
volume_up

mást (også: más, másik, többi, egyéb)
volume_up
other {substantiv}
És könyörgöm, képesek vagyunk mást is tanítanunk a kölykeinknek, mint egy Chronic lemez?
And can we please try and teach our kids something other than a Chronic album?
Sosem látott az anyján eddig mást, mint fehér alsóneműt.
He hadn't known his mother had underclothes in any color other than white.
Nem mást, mint Eleanor Rooseveltet, az Egyesült Államok elnökének feleségét.
She was none other than Eleanor Roosevelt, the wife of the President of the United States.

Eksempelsætninger "mást" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianUramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
And what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
Hungarian- Se északra, se nyugatra nem látok mást, csak ködbe vesző gyepet- mondta Gimli.
'I can see nothing away north or west but grass dwindling into mist,' said Gimli.
Hungarian- Majd kérdezek egyet-mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodó.
'To those questions I guess that you could make some answer, Frodo son of Drogo.
HungarianAz illat olyan kéjes volt, hirtelen semmi mást nem akart tenni, mint lélegezni.
The fragrance was so delicious, made her want to do nothing suddenly but breathe.
HungarianBizonyára megvolt rá az oka, és amíg meg nem találom, nem tehetek mást, követem.
He must have had a reason, and until I find him again, I'm not taking any chances.
HungarianA jelzőlámpák megmutatták az ismeretlen gép hatalmas kiterjedését, de semmi mást.
The formation lights revealed the size of the unknown receiver, but nothing else.
Hungarian- Nem tettem mást - mondta méltóságteljesen -, mint amit maguknak kellene tenniük!
'All I've done,' he said majestically, 'is do what you people should be doing.'
HungarianOldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
They had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
HungarianDavid tudta, hogy folyékonyan hazudik, de mi mást mondhatott volna az anyjának?
David knew he was lying extravagantly, but what else could he tell his mother?
HungarianBármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
HungarianAki fölnézett a csúcsra, mást nem látott, csak hogy a hegyet vihar koronázza.
Those that looked up from afar thought that the mountain was crowned with storm.
HungarianMi mást üzenhetne az a közszemlére tett ágy, mint hogy ez a nő egyedül alszik?
Why this display if not to tell everyone that in that bed, this woman slept alone?
HungarianÉn nem akarok semmi mást, mint amit az istenek akarnak, és mindazt akarom, amit ők.
I desire nothing that the gods do not wish, and I desire all that they do wish.
HungarianValaki mást volna jó keríteni, aki mégis elmondja neki, és jól lefest engem.
I’d like to get somebody else to tell it to her though and build me solid.
Hungarian- Claire nem mondott semmit taxiról vagy limuzinról, de valami mást bizony mondott.
'Claire didn't say nothing about no cab or limbo, but he did say something else.'
HungarianMegszővén a hálót, nem tehetnek mást, mint várják, hogy majd csak beleakad valami.
In a web it could only wait passively, but with the lamp it could engage its prey.
HungarianUlmer úr még mást is mondott: azt, hogy nem lesz hatása annak, amit csinálunk.
He said something else too, namely that what is being done will have no influence.
HungarianNem tudott mást tenni, csak dörömbölt, hasztalan kiabált, hogy Flynn engedje be.
All he could do was beat on the panels, demanding, uselessly, that Flynn let him in.
HungarianNem tehettem mást, mint hogy szóltam neki: Drusus szobra nem fog elkészülni.
All that I could do was to go at once and tell him that Drusus wouldn't be ready.
HungarianZenészként azonban minden mást is meg kell tennem, ami nincs benne a kottában.
However, what I have to do as a musician is do everything that is not on the music.