Ungarsk-engelsk oversættelse af "megegyezik"

HU

"megegyezik" engelsk oversættelse

HU megegyezik
volume_up
{verbum}

1. generel

megegyezik (også: felér, beállít)
Két fájlt egyezőnek feltételez majd a program, ha a hosszuk és az utolsó módosítás dátuma megegyezik.
Assume that files are equal if the modification date and file length are equal.
A turbulencia legkisebb hullámhossza megegyezik a sivatagi homok szemcseátmérőjével.
The smallest wavelength of this turbulent flow is about equal to the diameter of the desert sand.
A svéd parlamentben csaknem megegyezik a nők és férfiak száma.
Sweden has almost an equal number of women and men Members of Parliament.
megegyezik (også: összhangban van, nyújt, egyezik, ad)
Ez teljes mértékben megegyezik azzal, amit az EU-ról mint a közös értékek uniójáról gondolok.
This is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
A számítógépes elemzés szerint - mondta Dombey - a kinövés összetétele megegyezik a normális agyszövetével.
Dombey said, According to the computer-assigned analy-sis, the growth is consistent with the nature of normal brain tissue.
megegyezik (også: elintéz, megállapodik, elrendez, rendez)
megegyezik (også: egyezik, megszámol, megfelel, egyeztet)
Az Ön jelentése megegyezik a Bizottság megállapításaival: nincs közöttünk véleménykülönbség ebben a kérdésben.
Your report tallies with the findings of the Commission: there are no differences of opinion there.

2. "két dolog egymással"

megegyezik (også: egyezik, egyetért, megfelel, egyeztet)
A diagnózisom megegyezik cammoriai kollégáméval?
Does my diagnosis agree with that of my Cammorian colleague?'
- Ó, a mondókánk megegyezik - nevetett Kim.
'Oh, our tales will agree,' said Kim, laughing.
A 27 résztvevő megegyezik az erőforrások átruházásáról, valamint a hivatalos fejlesztési segély és a nyersanyag minőségéről és mennyiségéről.
The twenty-seven participants agree on the transfer of resources, the quality and quantity of official development assistance and raw materials.

3. jura

megegyezik

Eksempelsætninger "megegyezik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianVégül, az érintett termék és a hasonló termék árainak alakulása is megegyezik.
Finally, the imports concerned and the like product follow the same price trends.
HungarianAz univerzumban eltelt id tökéletesen megegyezik azzal, amit a bels órája mutat.
The universe thought it was exactly the same time as the Mind's internal clock did.
HungarianGyanítom, a véleményünk a jó primátussal kapcsolatban többé-kevésbé megegyezik.
I gather that our opinions of the good Primate more or less coincide,' he suggested.
HungarianAz eredmény számos területen megegyezik az Ipari Bizottság által tett javaslattal.
The result is identical in many areas to the proposal made by the Industry Committee.
HungarianAz elvégzendő papírmunka majdhogynem megegyezik a pozsonyi telefonkönyv méretével.
The paperwork that must be completed is almost the size of the Bratislava phone book.
HungarianAkkor léphetsz át csak úgy egyik világból a másikba, ha a talaj szintje megegyezik.
You can only move easily from one world to another if the ground's in the same place.
HungarianItt csak a fajok közötti molekulát használom, de a logika tökéletesen megegyezik.
In this one I'm just using the interspecies molecule, but the logic is exactly the same.
HungarianMegkeresi azokat a cellákat, amelyek tartalma megegyezik a keresett kifejezéssel.
Searches for cells with contents that are identical to the characters criteria are found.
HungarianAz előirányzatok összértéke megegyezik az előző pénzügyi évben előirányzottal.
The overall appropriations allocated are much the same as in the previous financial year.
HungarianA vonal iránya megegyezik egy csillag irányával; a hossza mutatja a csillag tömegét.
The direction of the line is the direction of a star; its length shows the star's mass.
HungarianA legújabb agyunk, a homo sapiens agyunk az agykéreg, megegyezik a "mit" szinttel.
Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the "what" level.
HungarianEz megegyezik azzal a szakasszal, amelyet a Tanács is elfogadott erről a rendeletről.
That is also the stage which the Council's discussions have reached on this regulation.
HungarianA Tanács és az Európai Parlament ezzel kapcsolatos véleménye nagy mértékben megegyezik.
The Council and the European Parliament are largely of the same view concerning this.
HungarianKésznek mutatkozik, hogy elfoglalja a hetedik helyet, mivel hite megegyezik a miénkkel.
He seems eager to take his place as the seventh, for he believes as we do.
HungarianEmberi eredetűnek bizonyult, megegyezik az érsek vértípusával és DNA képletével.
They proved to be human blood matching the blood type and DNA characteristics of the Archbishop.
HungarianÉs elmondható, hogy a globális átlag megegyezik a Ghána kapcsán mondott adattal.
And in fact, the global average is about what it is for Ghana.
HungarianAz ő leírása a taktikáról pontosan megegyezik azzal, amit te leszűrtél.
His description of their tactics and strategies matches yours exactly.
Hungarian- A természetük nagyjából megegyezik az Eredeti természetével.
Remember, they are illegal, and share the anxious natures of their Originals.
HungarianNem véletlen egybeesés, hogy mindhárom ország törvénye megegyezik e tekintetben.
It is no coincidence that all are the same in this respect.
HungarianÉs a mintázatuk megegyezik a kapitány agyhullám mintáival.
Transmissions which exactly match certain anomalies found in the Captain's scans.