Ungarsk-engelsk oversættelse af "területi"

HU

"területi" engelsk oversættelse

HU területi
volume_up
{adjektiv}

területi (også: kerületi, helyi, körzeti, regionális)
A Vezérlőpult Területi beállítások eszközével telepítheti ezeket az összetevőket.
Use the Regional Options Control Panel to install these components.
Ez biztosíthatja a területi különbségek folyamatos mérséklését.
This will ensure the ongoing reduction of regional differences.
Az Általános Művek volt jinxi területi igazgatója találkozni kíván önnel.
The former regional president of General Products on Jinx wishes you to contact him.
Ez létfontosságú, ha szociális, gazdasági és területi kohéziót akarunk elérni.
This is vital if we are to achieve social, economic and territorial cohesion.
Mindenkor támogatjuk Grúzia területi integritását és szuverenitását.
We always support the territorial integrity and sovereignty of Georgia.
Udvariasan megkéri Törökországot, hogy tartsa tiszteletben Irak területi egységét.
It politely asks Turkey to respect the territorial integrity of Iraq.

Eksempelsætninger "területi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianÉn a területi iroda főinstruktora voltam, de még így is meghaladja a képességeimet.
I was a Principal Instructor in my Field Division, and damned if I can do it.
HungarianHülye egy megfogalmazás, de végül is igen, gondolta a területi irodavezető helyettese.
What a hell of a way to put it, the Assistant Special Agent in Charge thought.
HungarianAz új nyelv vagy területi beállítás használatához indítsa újra a %brand% programot.
Please restart %brand% to use the new preferred language or region setting.
HungarianAzt hiszem, kereskedelmi értékük lesz ezeknek a tengeri területi terveknek.
I think there will be a commercial value for these maritime spatial plans.
HungarianSajnos, csak a Területi Orvosi Kamara konferenciájára vagyok hivatalos.
Unfortunately, it's only the monthly meeting of the Tri-County Medical Association.
HungarianA vállalat köteles megfizetni az IK-nak az állandó vámszabad területi tisztviselő fizetését.
The company is obliged to reimburse the GOI for the salary of such permanent bond officer.
HungarianAzelőtt egy túszmentő csapatot vezetett, és egy nagyváros területi irodáját irányította.
Before that, Gus ran HRT and had a field command-a field division, that is, a big-city field office.
HungarianEllenkezőleg, nem akarok területi kérdéseken vitatkozni, amíg mindketten csapdában vagyunk.
On the contrary, I have no wish to discuss property or territory while our mutual problem remains.
HungarianAz alapítvány területi hatálya jelenleg a korábbi TACIS-, CARDS- és MEDA-program országaira terjed ki.
Currently its scope covers the countries of the previous TACIS, CARDS and MEDA programmes.
Hungarianterületi munkák (szántás, szénakaszálás, aratás, stb.),
- field-labour (ploughing, hay-making, harvesting, etc.),
HungarianAzonban most, amikor elmozdulunk a területi támogatások irányába, már nem jogos ez a megkülönböztetés.
However, now that we have moved to area subsidies, there is no further justification for this discrimination.
HungarianMár vannak területi tervek a hajózási területeikre.
They already have spatial plans for their maritime areas.
HungarianMegadja az országhoz tartozó területi beállításokat.
Specifies the locale setting of the country setting.
HungarianCalifornia területi döntőjén, az East Compton Clovers !
California regionals, the East Compton Clovers !
HungarianEz hallgatólagos elismerést jelent, és sérti a nemzetközi jogot, valamint Szerbia területi szuverenitását.
That implicitly constitutes recognition and violates international law and Serbia's sovereignty over this territory.
HungarianA területi, kulturális és kommunikációs tekintetben elszigetelődő csoportok boldogulási esélyei jelentősen rosszabbak.
The prospects of groups living in spatial, cultural and communications isolation are significantly poorer.
HungarianVéleményem szerint ezért a területi támogatásokat nem egységesen, tehát nem európai uniós szinten kellene meghatároznunk.
That is why, in my opinion, we should not define area aid uniformly, by which I mean at European Union level.
HungarianA pénzeszközök erőteljesebben stratégiai jellegű programozása a területi jelleggel bővített Európa 2020 stratégiával kapcsolatban.
A more strategic programming of the funds, in connection with a territorialised Europe 2020 strategy.
HungarianGaines, az edző nem örült, mégis Trevorral nyílott meg a lehetőség, hogy tíz év után a Ewen csapata bejusson a területi döntőbe.
Coach Gaines didn't like him, but Trevor was going to put Ewen in the area tournament for the first time in ten years.
HungarianA javaslat az alapítvány területi hatályát is kiterjeszti az Európai Unió új külkapcsolati politikai eszközeire való tekintettel.
The proposal also expands the Foundation's geographical scope in line with the EU's new external relations instruments.